ACiD ANSi Art
ACDU0692.ZIP 72K 06-01-1992
ACiD Acquisition May Update - June 1st, 1992
ACDU0792.ZIP 62K 07-01-1992
ACiD Acquisition : May/June Update
- July 1st, 1992
ACDU0892.ZIP 158K 08-01-1992
ACiD Acquisition : July Update
-   August 1st, 1992
ACDU0992.ZIP 205K 09-01-1992
ACiD Acquisition : August Update
- September 1st, 1992
ACDU1092.ZIP 372K 10-01-1992
ACiD Acquisition : September Update
- October 1st, 1992
ACDU1192.ZIP 288K 11-01-1992
ACiD Acquisition : October Update
- November 1st, 1992
ACDU1292.ZIP 528K 12-01-1992
  x#==x x#== x# ##==x
+-- ##==# ##  ## ## # --+
|  = = === == ====  |
:  "The Acquisition"  :
. December 1992 Update .
ACDU0193.ZIP 169K 01-01-1993
-.  xx#= x###x - #x x##==##x
- .x##=x# ##=.| .- xx ##.- x#=
 x###=### ##x. x#x ##|-## x#= -
###= -### =####=| ### ###=. - .
|= x -  Productions  =| * -
xx####x Proudly Presents x xx##x-
----------------------------------
  The January 1993 Acquisition
----------------------------------
ACDU0393.ZIP 545K 03-01-1993
-.  xx#= x###x - #x x##==##x
- .x##=x# ##=.| .- xx ##.- x#=
 x###=### ##x. x#x ##|-## x#= -
###= -### =####=| ### ###=. - .
|= x -  Productions  =| * -
xx####x Proudly Presents x xx##x-
----------------------------------
  The March 1993 Acquisition
----------------------------------
ACDU0493.ZIP 1702K 04-01-1993
    x   xxx    xx
  x##=  x#####x  ==###x
  ### # ###= == == # |###x
 ###| =#|###x xx =### # ###|
  ###x # =######=|##| x###=
  ==    === ==== ===
 -*- April 1993 Acquisition -*-
ACDU0593.ZIP 1083K 05-01-1993
ACiD.ACiD.ACi x* iD.ACiD.ACiD.ACiD
CiD.ACiD.AC x# xx* Ci *xx D.ACiD.
iD.ACiD.A x=#| =#| = ||#= ACiD.A
D.ACiD. x#===#x =* || *= ACiD.AC
.ACiD. = D.ACiD.ACi = CiD.ACiD.ACi
+ -- ---------------------- -- +
+ ACiD Presents: May Acquisition +
ACDU0693.ZIP 816K 06-01-1993
    xxxxxxxxx   xx
   x###=====### = ####x
  x###=x|=x  = x#|x =###x
 x###= ##|#x  x|=#|x# =###x
=##= =##|######|=x|#x#######=
------------------------------
-=- June '93 Acquisition -=-
ACDU0793.ZIP 1045K 07-01-1993
x |x x*x#= x#= x#x  x#x =x*x x =
 =####= x#= #|#= = |=#| |x#|xx#=
*x###= x#= ==#|=x* # *x= x########
|#####xxxx## = ACiD xxxx#########|
 =####== July Acquisition ==####=
  =#| Couriered by: SWaT |#=
   =* Diz: FusioN {ACiD} *=
ACDU0893.ZIP 573K 08-01-1993
  x==##  x== x= ##==x
 x=  ## x=  xx ##  =x
x#x  x## ##x  ## ##  x#x
 =##x ## =#### ## ## x##=
  =#= P r e s e n t s =#=
- - -- --------------- -- - -
 The August 1993 Acquisition
- - -- --------------- -- - -
ACDU0993.ZIP 729K 09-01-1993
  xxx    xxx     xxx
x######== x######== x| ==######x
####= x#| ####=  *= |#x =####
|##|xx## |##|   x#| ## |##|
 =## ##  =##   |#  ## ##=
  ==* =   ==* *=  = *==
+ ACiD Productions Presents... +
+The September 1993 Acquisition+
ACDU1093.ZIP 685K 10-01-1993
_______/\____/\__________________/\
\_____  __  ________________ VN\
 / o|\ o\/ :|  o\ / o/ :|  \\
 / :|-' \\  :  \\/ //  :   \\
 \ .|_____/\______ /\ /\________ /
 \__|       \/ \/     \/
ACiD Presents: The October Acquisition
ACDU1193.ZIP 678K 11-01-1993
   The November 1993 Acquisition
     xx#|     x##x  x###x (TM)
  xxx####### xx###x==####  ==###x
 x#== =### |#|##= =##=x#= x xxx=###
## BE ##| ##|  =  xx#|x#####x###
=#x##x |##xxx|##x  x =####|#= =#####|
 === |###=  #####= x#x|###|#x  x####
   x####|  |##=x######|##|########=
  ========  # Productions Presents
ACDU1293.ZIP 501K 12-01-1993
  The December 1993 Acquisition
   x#x    x#x  xx  x####xx(TM)
  x#= =x  x##===x=##= = ## =##x
 ##| xx |# ###   xxxx  #|  |##
 ###  ==##|##|   |##  #|   ###
|###|   |#|###  BE|##  |##  |###|
|####x  x## =####xxx ###x ####xx#####|
 ####== P R+O+D+U+C+T+I+O+N+S ===####=
 =      Presents      =
ACDU0194.ZIP 1067K 01-01-1994
 The January 1994 Acquisition
    xx=  xxx =x =xx
(tm) x#=#| x######= x |#=#x
  x#= #||#=  = =#| |# =#x
 |#|x==##x=#xxxx x## x##  |#|
 ### |= PRODUCTIONS =|###=
===### - P R E S E N T S - ###==
   = Happy New Year! =
ACDU0294.ZIP 509K 02-01-1994
  The February 1994 Acquisition
  x   x    x      x
   =#x  |##xx ##x  xxx###|TM
  x |## ####==x #= x==x ==###x
  #| ###|###  xx = x##  |###
 ##===|##|###|  |### ##|  ####
 ###| |###|###x  ##| |##xx |####|
|####xx ==== ====== == ===#########
 =#== P r o d u c t i o n s ===#=
  P r  e  s  e  n  t s
ACDU0394.ZIP 669K 03-01-1994
   The March 1994 Acquisition
 x#=====#x x#=====#x x#==#x  =#====#x
 |#|   |##|| x# |#|=# x#=x#=#xxxx #=
 =#x#==* # # =#xx#= xxxx |#|   x#
x#=    # # #xxxxx =# |#|##| #  |#
##   # x#x x#= =#|#  ##|#| =#x ##
#|tm x# ###|=#xx |#|# |##|#| |#| ##
=#xxxx|#| #|## xxxx###=x##= =#xxx#=xx##
 ACiD =#xxx#= P r o d u c t i o n s #
 P  r  e  s  e  n  t  s
ACDU0494.ZIP 999K 04-01-1994
    The April 1994 Acquisition
       x           x
*x    xx#     x*     x#|
 =##xx##=##  x*  x#|    xx###
 #x==##||#| x###xx|###x TM ==####|
 #####xxx## ##x=####xx=#|  xxx ###
###|=#=x##|###| |#==x == x######|##|
|##  |###|### =  |##|###= =##x##
 ###x ####|### BE x|##|###xx =####
 |##=====###x=##xx#= ####x==#####x####
*=     =  == =  ===  === ===*
  A C i D  P r o d u c t i o n s
 P  r  e  s  e  n  t  s
ACDU0594.ZIP 928K 05-03-1994
     The May 1994 Acquisition
       xx* xxx  *xxx
    xxx###|x######x |####xxx TM
  xx###########= ###|  #########xx
 x####== =#####  == *x |###= ==####x
 ###=   |###|   =xx  ##|   =###
|##   * xx###|    ##x ##     ##|
|##| =xxx ####  xx |##### xxx= |##|
 ###x x##| |#|##x |##|#####| |##x x###
 =######= ##|=###x##=|##|## =######=
  ==== SO|##|  ===  ==|##|  ====
      =##|Productions|##=
       =| Presents! |=
ACDU0694.ZIP 872K 06-01-1994
    The June 1994 Acquisition
 xxxx#x xx =|xxxx|xxx |x  =|xxxxxx|TM
*= x ###x#x#x #####x#x= =x## ##=##|=#=
 #x# =|#=##| ##|=  =| ==| x##|  ###
=x###x  =|# |##    x##= |##  = ##|
 |###|=#x|x## =|#|    |#x# ##x  ##|
 ###= = ### |x##  |x ### ##| ||##
 |###|SO |###| ###|xxx#x| ##| |###x ###x
 =|=|#  =|=# =|=#==x== #|= =|=#====|
      *|     *  |    *
    ACiD Productions Presents!
ACDU0794.ZIP 1198K 07-01-1994
   The July 1994 ACiD #x Acquisition
   xxx##x xx##=##xx ####x  xxx###xx
xx##=== =### |=  |###==*## x###====x###x
 ==#xx* ###  *=# # =# ##= xx*  =###
 x#x== =*x=#|    |##xx # |##|    ###
 ###|   |###    ####   ##    |##|
|##=x   ##=| BE |=#|   |#|   x=##
 #=####xx |#|=x#xx xx #=#x xx x=# xxx###==
  xxxx *= P r o d u c t i o n s=*  xxxx TM
###   P  R  E  S  E  N  T  S   ###
ACDU0894.ZIP 554K 08-01-1994
   #August 1994 Acquisition#
 xxx## x#x  #      #=##xx
 |###== ==##=  #  #    = |####
 |= x##x ## x##x x#x   x##x ###
  x==#### #x=####= ##|# x=##### ##
 |x #  =##  #=  |###x # ==##|
 ##x#  x=x# #   ##### #  x=x=
#####x x # ##x  x ##||##xt2x ##
 #=####= ##x=####= x##= =####= ###x
 # ==| ==## ==#  ##  =## ===##
  p r o d#u c t i o#n s [ t#m ] #
     -p r e s e n t s-    #
ACDU0994.ZIP 758K 09-01-1994
    The September 1994 Acquisition
   ______     _____ ____    ____
   \  /________/  / \__/ ______/  /
  _/  _  _/    /______/     /
  //___/  //  /  /_\  /  _/  /
 /  _/  //  /___/ //  /  //  /
 /  //  //  /   //  /  //  / (TM)
/  //  \     //  /  //  /_
\  _______/  _____/_____\  _______/
-\_/--------\_/------------\_/----------sp+
: p r o d u c t i o n s          |
|             p r e s e n t s :
+------------------------------------------
ACDU1094.ZIP 486K 10-01-1994
    The October 1994 Acquisition
             #
    #         =
    #   #     #x     #
 x   x## x =##x x  xx#x|==x*=  # =  =
  x==###xxx==#xxxx =xxx#=xx####xxx##
    |###|=##x=##|===##|t2###|=####=
 # ####### |#||##= ==|xx|=### |##|#TM
    #=== ## ####  xx##=x## ###### # #
  |xx===#x ## ####  # ### ### ###
# ####| ## |### ####  # ### ##  ##
  x==#### =##||##| |#||## #=xx###|
    |###x*|# ####xx###x=# *#x*#==#x
   x==## x=#|== ##|==* =-x#| # ##=
 P r o d#u c t i o#n s P r|e=s e n#t s
       x  #        #
ACDU1194.ZIP 944K 11-01-1994
   The November 1994 Acquisition
   xxxxx   x    x     xx=
 x=== =####  xx##=#=x xx#= xxxx##=
     #|=# |#=|| ||#||#|   ==##=x
     |###|####  ### #    ||##|
 xx#=#=x ####|#### x### # xx#=#=x ####
|##| ==x=###|####  #=x#|##| ==x=###
###   ####t####  # #|###   ####
|x#|  ####2x|###|  x###|x#|  ####
 == xx##== =# ==##xx #x|| == xx#x==tm
 x===x#  = =  |=== #= ====x#  =
  p r o d u c t i o n #s
  p r#o u d l y  p r e s e n t#s
ACDU1294.ZIP 1278K 12-01-1994
    The December 1994 Acquisition!
       x    xxxxx=  xxxx
    xxx#=#xx  xx######| x####===#xx
  x####=  =## x#### |##  xxx =x  ##x TM
  ==###| xx==### ###| ####== =    ##
   xx=x*  |###||##|  #= #xxx*  x# |##
 xx#####|  #### |##  =xx#==xx #xxx== ###
  ===##  ###### =##xx##= ### ##x xx####
    ==x#==rM^ACiDxx###| |###xx=#######=
    *= x  xx=====## x###== =#===
:        =    #   ==x
| P  R  O  D  U  C  T  I #O  N  S
| P r o u d l y  P r e s e n t s . . .
+------------------------------------------..
ACDU0195.ZIP 1082K 01-01-1995
|#=# The January 1995 ACiD Acquisition! #=#|
|##= ==######== x##x x#xx =####=== x* #|
##| ##xx =#= x######||##### #== xx##= xtm|
|# |######x =###=#####x*|#=_33*==#####x =##
|#| ####=####x ##||##==x x###x x##x|##### ||
|#= x###||####||## xx#### ####||##=######| |
# *= xxxx##### ### ######||#### ### ###### |
| x####=|####||### ######||####||##| #####|
 |####| ##### ###||###### #####||### |#####
 ##### |####||### ###### x#####||### |#####
|####| #####x=###x##### ####### #### |#####
|####x#### ===*=#####=x#######||###| #####|
 =####== #x#xxx*  x ===##= ####x###### |
|x  xxx##==#=# Productions x ==#####=##|
|####= p r e s e n t s . . *xxx =
|=  ...And then He released the Pacq. ===|
ACDU0295.ZIP 2684K 02-01-1995
The February 1995 ACiD Acquisition
######################################
     =##=    #     tm==##
#####x   ||  ########   x   #
##=     |  ####xxx  ####|   |
#   #     | |     |
|   |     |       |
   |            |
            |
|      |     ###|     |
######################################
p r o d u c t i o n s p r e s e n t s
" you will trip when you see this... "
ACDU0395.ZIP 2134K 03-01-1995
   The March 1995 ACiD Acquisition
      #      # x  #
    xx*#|   xx###x=#= x###xx*TM
  * xxx==###xx*###==####*###==####x  x
 = x###==##x ##=|##  |#=x# ##|  =### =
 |##|   =##| ##|  =*=##||##  |##| *
 =*=##x bE? ##*|##x   |## ##|  ##=x
 =#= ===*=  =*= ===*= *= == == *== = #=
P  R  O  D  U  C  T  I  O  N  S
    .. what's virtual is real ..
ACDU0495.ZIP 1685K 04-01-1995
tHe aPril 1995 ACiD aCquisition uPdate
  #xxx### #####xxx xx##|#####xxxtm
  |####=##|####=####*####=====#####
  ===#= |###### *==# xx#x ###x#####|
 ####xxx|##|xxxx #xxx|###|###|x####|
 x####| |####=########=############=sr
 # ==* #===#* ====# =# ======#
P R O D U C T I O N S  9 5
   You won't believe your eyes!
ACDU0595.ZIP 849K 05-01-1995
- --#-#---.-.-.------#-#--...-.-.--#-- -
 ... the may 1995 acid acquisition! ...
- - --- x *- -.-.------------..-- =#xx -
#=== == x#x| #== = #  -x   xx### =*
# #=* ## ## #  xx##x # x * x#x== ## #
#   ## |#x #x##= |#| #=x|##= # |#|tm
 ld! ##  |#| ##=#  ## |#||#|  ##|#
#  ##xx# #x|#|  =#x |# ## (d) ##| #
 x## ==#x#=## (c) - x## |#x|- |x# #
*x#=| (a) -=x##| * x#xx#| =#x # ##|
- =#  #  |#x=#x|# |#||#|(i)-=##xx=  #
 =*  # # ## =*xx#= =#=  =* =# -x #
#-xxx#x#xx| #=| #x =  # x* x xxxxxx x#
- ----.--- ==#= -..-.----.----------- --
 P R O D U C T I O N S  9 5
- -#-..--.---.-#-#------.-.-.------- -#-
ACDU0695.ZIP 1239K 06-01-1995
the june 1995 acid acquisition!
 xx#xxxxxxxxxx#x#x xxxxxxxx#tm
 #  x ==#  x ==#== #  ===#
 #====* x*= #===#  ##===* x
## =#  #  #  #x=*#  #  ##
 #  #  #  #  #| #  #  #
 # # #  #  #  #  #  #  #
 #  #  #  #  x  #  #  #
 #  #  #  # |#  #  # # #
 #  #  #  #  =  #  #  #
##tn!# xx  #  #  #  #  ##
 ===. ==#=*= . =#=*.===*x #==*
 a # =  c =*  i #  d
P R O D U C T I O N S  1 9 9 5
  .good to the last byte.
ACDU0795.ZIP 1864K 07-01-1995
  The July 1995 ACiD Acquisition!
     .         xxx *.
 x##x=*=#* xxxx    x#=*###= ##xx
 === ###.=### =###x* =   x*=###TM
#x#x*=x## ### #===. x#x*=### ###
|##| ###=*### ##x*|##| #### ###
 #=# ### |x#= ### =## #### ###
 ||# ###x=##| ### ||# ### x#=
 # = #### ### =x# x## =x *x##|
 ##x ### ### |##x=### |#|# ###
####=*###. ### #### ### ### ###
 ##= ### =### ### ##=x=### ##==x
 x## #### |## #### #x#| ### x#x# *
=### ###xx### ### ==## ##== #### x
ld!==x#=.*= =*x==   |.  # ###x*
   ||      *x x*    |=
   = a   c   i   d  x* 
 P R O D U C T I O.=N S
 .. where legends are made ..
ACDU0895.ZIP 1692K 08-01-1995
  The August 1995 ACiD Acquisition!
   #       #       x
   x# #    #x#x# *x #    ##xx*
 *x|##=x#x  #x#######|###x#= # |###TM
  ==# *### ###|#|###x###=x x#x ###|
  # xx*x####|### ##=# =xx#=########|
 x##=  #######| * = x####|### =####x
 |##|  |####|##|# xx##|###|###| ####
 #### bE ######### ###|###||### #|###
 |#### x###* ####x###| #### ###|#####*
 # ==##= = # # =#==#=*= # =* ==##= #=x
p  r  o  d  u  c  t  i  o  n  s
   .. Taking You To New Highs ..
ACDU0995.ZIP 3699K 09-01-1995
  The September 1995 ACiD Acquisition!
    x              x *
 x xx######xx  x    *xx   *=###xx*
  =####=x### xx###xx x####x*   |###
  xx=# * ##|##=x####= =##= xxxx* ##|
 x####=x#x|##|#  =#=x##x x####=x#x|##
|####| =###|#|   |### |###|  =###|
 =####  |#=|## bE! ##| =##   |##
  ==#x =  ==#xx x* ==x  ==x x#=
     = P R O D U C T I O N S= TM
      " Just Say Yes "
ACDU1095.ZIP 1047K 10-01-1995
#=#===#===========#=============#=#
#The October 1995 ACiD Acquisition#
#xxxxxxxxx#xxxxxxxxxxxx#xxxxxxxxxx#
# x#=#x =* x###x  xx =* x###xTM#
#|##|##| |##|##| |###x ##|##|##| #
####||## ##||###  ===x  ===|## #
# ===|##||##|===  x#x * rk!|##|#
# x##=##||## xxx*=|##| x  x##=##|#
#|##|####|## |##| ### =#= |##|#|###
#### ###|## ###|##|   ### |###
#### ###|##| ###|##|xxx# ### ||###
#|##| ### ##| ### ##||### ### =|#|#
# =##x###||##|##| |##|##| |##| ##|#
#x*  =### =###=  =###=  =##x#= #
===================================
 P R O D U C T I O N S
 making progress through change.
ACDU1195.ZIP 1198K 11-01-1995
#= = The November Acquisition = =#
#  x* from ACiD Productionsx  #
# xx#=#x *xx   ##x =* xx#=#xTM#
 |##| |##x ##x *x =|  |##| |## #
 == xx#x#| ###=*x =#xx *= xx##x#x
=*|##=###=x#x#*x## |#=#=*x###=##=|
 ##| ### |### |##| ### |#x#| ### #
 |##| ###*=### ====*### ###| ###
*=##| ### ### xxxx ###| |##| ###x*
 |=# # #x ### |##| ###|x=#=#x###|
 # =#x#|=#x#x##=*x#x#= x =#x#
# ||  =#| =#= rk!|#=|| #x*= =#|
# =*  =*    x=  =*x#|   =*
# EXPECT THE UNEXPECTED...||   x
=== = =   =      *= = ===
ACDU1295.ZIP 1772K 12-01-1995
x#=#x#=== = December Acquisition '95
###=  =*   xxxx
##|| acid! x###=#=##x =*x*= *xxxTM
#| =* *xxxxx ##x#x###|    =*|###
#   xxxx###| xxxxxx xxxxx xxxx###|
| ## |##| ### |##| ### |##||##| ### #
|  x## |##| ### |##| ### ### |##| #
x  |##| ### |##|#=== |##||##| ##= #
  ####|##| ### |##| ##= ### |##| #
  |##| ### |##| ### |##||##| ###  #
  ### |##| ##= |##| ### ### |##|rk!#
 |#=| ### |##| ### |###|##| ###  =
# =##x##| =##x##| x##| =##x##| ## #
#  ====   ==##  =##x* ===   #
#    x#=# ...the best for last"|#
#xx x*=#==     x   x xxxx##
ACDU0196.ZIP 2146K 01-01-1996
 January 1996 ACiD Acquisition xxxx
           xxxx *= #####
 = ===#### ####=== = xxx#TMx##=####
 #x##=#### #### #### x#=# |### ##=#
 |### ==xx xx== #### #=## x=## #||#
 ##=x #### #### x=## x x# #||# ##x=
 #||# #= = #### ##=# #### =x## ####
 ##x= ##x# #### ###x ==xx ##x# ####
 |###|#### ####|###| #### |###|#= =
 #===##x# ####===# #### #===##x#
  =* P R O D U C T I O N S  rk!
"F o l l o w  T h e  L e a d e r"
ACDU0396.ZIP 3601K 02-29-1996
 The March 1996 ACiD Acquisition  ==####TM
 = ====####=####===####======####===#####
 x###===#### x###= #############|  #####
#####|  = ==#=#|  ####=###===###x ####
 =###x #xx#=####x ####|##| # |##| =###x
 #### =######### =###x =##xxx##=  |###|
 ####  |###|####  |###|#### #### x###=
 x####= x#### x###= x###= #### x###= ####
|####|  ####|###| ====unS####|###|  = #=
 =####xxx####x####xxxx  ####x####xxx#xx#
A C i D  P R O D U C T I O N S  1 9 9 6
     where it all began.
ACDU0496.ZIP 2358K 04-01-1996
 The April 1996 ACiD Productions Acquisition
          -------
    * = ==== = ======= = === ==####
 xx###==#### xx###==#### ####| xx###==####
 ===#=  #=== ===#=  ========= ===#=  |==
####   #######   ### ####### (tm) ###
####   ########   #### ########   ####
==###xx ####==###xx #### ####==###xx ####
* iv!====####   ====#### ####|  ====####
A C i D  P R O D U C T I O N S   1 9 9 6
     the main jane slicer.
ACDU0596.ZIP 2395K 05-01-1996
##=  = * the may 1996 acid acquisition
#|     by acid productions  .*x
# #               #xtm #
# ### x   #   x       |##x
# # |#x  #  x#| =x =* #  ##| #
#  x# =#x # x#= #x |#x  #x =x##  #
# =##| |## |##| |##= ###=|#| |##  #
   =  ## ## #=  ##| =#=  ##  #
#  x| =* ##||##  x  ##||#x  ##| #
  |#= # ##| ##| |##x ##|=##| |##  #
  =#x  |##= =#x #= |##= =# x#=  #
#  =#x ##= =* =#| x#==#x |#= rk! #
#   =#=     = =    =    |#
###      -*=    x  x xxxxxx##
   " the colors man, the colors "
ACDU0696.ZIP 2562K 06-15-1996
The June 1996 ACiD Productions Acquisition
                 xxxay
    ====##x x##==##x ==== x##==###
   x##=####|##| |###=####|##| |###
  x#|  #|   |#  |    |#|  #x
  ##  |#|   |#xxxx|    |#|  ##
  ##  |#|   |##  |    |#|  ##
  ##  |#|   |#|  |    |#|  ##
  ##  |#|   |#|  |    |#|  ##
  ##  |#|   |#|      |#|  ##
  ===xxx= xxxxxxx xxxx#xxxx|xxx xxxx==
    ===### ======= ==== ======= TM
        " we put the party
      in demoparty. "  ~~~~~
ACDU0796.ZIP 1442K 07-01-1996
The July 1996 ACiD Productions Acquisition
             xxx
   xxxxx |####xxxxx ==##= xxxxx###|#
  xxxx ###|xx##| === #xxx|###= =##xx x
 ####| #### #### |#######|###|  ####
 |###  #########x ############| |###|
 =###=======## # ====##|###=###xx=====
            st|##|    TM
 " we have no rivals. " 
ACDU0896.ZIP 1380K 08-01-1996
 The August 1996 ACiD Productions Acquisition
                   xxx
             =====    ###t10
   = ===###======== = ======== = ===###=tm
 xx#####=###x#####======#####xx#=###=###x
 ###### ######## ################ ####
 ###### ######## ################ #### 
 ######| ########| ################| ###
  =========== =====##x#==#### ===========
          ====
 " bringing the art scene to it's knees "
ACID-53A.ZIP 1066K 12-01-1996
 ACiD Productions' 53rd Acquisition Update
        xx xxx   xxxx
       x##=  ###|x###==####ra
TM xx#x #x |##|  |#### # ######xxxx
  =##  |#|###    |# # ####|# =###x
  xxxx #####     =######== #|  ####
 ####=  #####   ####x#xx#xx#= #|  |###|
 ####|  |#####|  |#### ###### |##  ####
|####xxxx#######  #### #######|####xxx#####
xxxxxxxxxxx =####xx###= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    " hOhOhO -- Merry Christmas "
     From: ACiD Productions 1996

        ( DISK 1 OF 2 )
ACID-53B.ZIP 850K 12-01-1996
 ACiD Productions' 53rd Acquisition Update
        xx xxx   xxxx
       x##=  ###|x###==####ra
TM xx#x #x |##|  |#### # ######xxxx
  =##  |#|###    |# # ####|# =###x
  xxxx #####     =######== #|  ####
 ####=  #####   ####x#xx#xx#= #|  |###|
 ####|  |#####|  |#### ###### |##  ####
|####xxxx#######  #### #######|####xxx#####
xxxxxxxxxxx =####xx###= xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    " hOhOhO -- Merry Christmas "
     From: ACiD Productions 1996

        ( DISK 2 OF 2 )
ACID-54.ZIP 1242K 01-01-1997
ACiD Productions' 54th Acquisiton Update
        = ==###
  baltazar(acid) =====##
            ###    ###
  ======### ##========###=##====###=
 =###====## ###  ### === ###  ###
 ####  ###=###  ### ### ###  ###=
  ###  ###=###  ### ### ###  ####
  ###  #######  ### #######  ###
# #### ##### ### ##### ###x### ##### ###
 ====  === ===  ======= ===  ===
 ####  ### ###  ####### ###  ###
  ###  ### ###  ### #######  ####
  ###  ###x###  ### ###x###  ###
 =###  ###=###  ### ### ###  ### tm
 =======###============== ======###=
     ##=
 `Nobody ====###   Does It Better.'
       ===== =
      ( DISK 1 OF 1 )
ACID-55A.ZIP 1176K 03-01-1997
ACiD Productions' 55th Acquisition Update
   xxx    xxx   xxx   xxx ###
 b2###= =##x x##= == x##= == x##= =#####
   xx |#####|  |##|xxx |##|  |###
  x##=  #####   ### x## ###   ###
# |##|### ##### ## ############ # ##### #
 ###  ######   ### ### ###   ###
 ###   #####   ### ### ###   ###
 |##|  |#####|  |##| ### |##|  |##|
  =##x x##= =##x x##= ##= ####x x##=TM
   ====   ====  =##== = ====
I've tripped...
         ...and I can't get down!

       ( DISK 1 OF 2 )
ACID-55B.ZIP 1296K 03-01-1997
ACiD Productions' 55th Acquisition Update
   xxx    xxx   xxx   xxx ###
 b2###= =##x x##= == x##= == x##= =#####
   xx |#####|  |##|xxx |##|  |###
  x##=  #####   ### x## ###   ###
# |##|### ##### ## ############ # ##### #
 ###  ######   ### ### ###   ###
 ###   #####   ### ### ###   ###
 |##|  |#####|  |##| ### |##|  |##|
  =##x x##= =##x x##= ##= ####x x##=TM
   ====   ====  =##== = ====
I've tripped...
         ...and I can't get down!

       ( DISK 2 OF 2 )
ACID-56.ZIP 1154K 09-07-1998
 ACiD Productions' 56th Acquisition Update

    x*   _33x* =x#  x#x =##= *x  TM
    #|x   x#|  ##= ##| ##| ###x
   ## |#  ###  |##  #=  |## # ###
   ##| #| |##|  # # *xxx |##  ###|
  ###  ## ###  #   |## |##  ####
  ###  |#| ###  #   |##| |##|  ###
 ###|  |## |##|  *x  |##| |##|  ###
 |### *x####| ###   |# |##| |##|  |##|
|###|  # ### =##x  ##| |##| |##| x##=
=#===* # ==#==  =# = #=*= #=*= == == #
    #      #    #

 I take two hits before I take two hits.

        ( DISK 1 OF 1 )
ACID-57.RAR 1101K 09-07-1998
ACiD Productions' 57th Acquisition Update
ACID-58.RAR 1183K 09-07-1998
ACiD Productions' 58th Acquisition Update
ACID-59.RAR 1142K 09-07-1998
ACiD Productions' 59th Acquisition Update
ACID-60.RAR 1208K 09-07-1998
ACiD Productions' 60th Acquisition Update
ACID-61A.RAR 1296K 09-07-1998
ACiD Productions' 61st Acquisition Update
ACID-61B.RAR 436K 09-07-1998
ACiD Productions' 62nd Acquisition Update
ACID-62.RAR 1364K 09-07-1998
ACiD Productions' 63rd Acquisition Update
ACID-63.RAR 946K 09-07-1998
ACiD Productions' 63rd Acquisition Update
ACID-64A.RAR 1263K 09-07-1998
ACiD Productions' 64th Acquisition Update
ACID-64B.RAR 1298K 09-07-1998
ACiD Productions' 64th Acquisition Update


The BBS Xchange
Member of the BBS Xchange


All files are provided 0as is0. By downloading these files you agree to use them at your own risk.
Click here to read the full disclaimer

This list was generated with EleBBS/Win32 by Maarten Bekers
HTML design layout by Niels Schoot and Mike Ehlert
Maintained by Mike Ehlert